Pravila i uvjeti - hosting


Osnovni elementi ugovora o hostingu:

Pojam "pružatelj usluga" podrazumijeva tvrtku Tomsoft d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, IV Vrbik 6.

Pojam "korisnik" označava bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja koristi uslugu i/ili vrši plaćanje korištenja usluge.

Pojam "server" označava Internet poslužitelj u vlasništvu pružatelja usluga.


Pravila i uvjeti

1. Usluga smještaja web stranica (hostinga) sastoji se od: zakupa diskovnog prostora, korištenje kompjutorskih programa na internet poslužitelju i korištenje elektronske pošte. Opseg navedenih usluga ovisi o nabavljenom paketu.

2. Korisnik se obvezuje koristiti uslugu iz točke 1 na nacin koji nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili Međunarodno prihvačenim zakonima, tj. da neće:

a. sadržavati materijale koji se karakteriziraju kao uvredljivi, diskriminirajući i sl.
b. kršiti bilo koji oblik vlasničkih prava trećih osoba (autorska prava, žig, patent, intelektualno vlasništvo i sl.)
c. sadržavati bilo koji oblik pornografije, pedofilije,
d. sadržavati materijale štetne po pružatelja usluga (računalni virusi)
e. koristiti paket usluga za nelegalnu trgovinu i distribuciju
f. koristiti paket usluga za mass-mailing, SPAM, slanje neželjene i/ili nenaručene elektronske pošte
g. koristiti paket usluga za povredu privatnosti trećih osoba.

3. Korisnik se obvezuje pružatelju usluge plaćati naknadu za korištenje usluge redovito na temelju računa pružatelja usluge.
Cijena usluge određuje se prema trenutno važećem cjeniku pružatelja usluge.

4. Pružatelj usluge će poduzeti razumne mjere u svrhu zaštite i sigurnosnog pohranjivanja korisnikovih podataka (antivirusna zaštita, backup). Pružatelj usluge nije odgovoran za korisnikove podatke koji se nalaze na disku servera, prenose putem elektronske pošte i slično.
Korisnik snosi isključivu odgovornost za nezavisno sigurnosno pohranjivanje podataka vlastitih podataka smještenih na serveru. U slučaju da korisnik izgubi vlastitu kopiju stranica/materijala, može zatražiti istu od pružatelja usluge.

5. S obzirom na javnu prirodu Interneta sve podatke treba smatrati javno dostupnima, te važne i/ili privatne podatke korisnik treba posebno zaštititi od čitanja od strane neovlaštenih osoba.

Pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za:

a. zaštitu privatnosti elektronske pošte i/ili drugih informacija pohranjenih na serveru, prenošenih putem Interneta i/ili bilo koje druge kompjuterske mreže koju pružatelj usluge i korisnici koriste
b. bilo kakve promjene/gubitke korisnikovih podataka na serveru u slučaju hakerskog napada ili neovlaštenog korištenja pristupne lozinke.

6. Pružatelj usluge ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za uslugu koju pruža, te isključuje bilo kakvu naknadu štete nastale uporabom usluge ili nemogučnošću da uslugu koristi.
Ukoliko dođe do nemogućnosti pružanja usluge na period duži od 15 (petnaest) dana, pružatelj će izvršiti povrat sredstava korisniku za sve nezapočete mjesećne periode. Povrat sredstava se ne vrši ukoliko je korisnik nabavio uslugu po promotivnoj ili akcijskoj cijeni.

7. Korisnik se prihvaćanjem ovih pravila korištenja obvezuje da ce isključiti odgovornost pružatelja usluge u odnosu na bilo kakav zahtjev za odštetom od treće strane koji bi bio posljedica pohrane nelegalnih i/ili štetnih materijala na serveru, te da će mu nadoknaditi svaki iznos koji pružatelj plati trećim osobama zbog nastale štete.

8. Pružatelj usluge zadržava pravo da korisniku uskrati pravo na korištenje usluge u slučaju da:

a. korisnik ne plaća račune za navedenu uslugu u valuti plaćanja navedenoj na računu
b. korisnik prekrši neko od pravila iz čl.2.

9. Uvid u novosti i opće informacije vezano za nabavljenu uslugu korisnik će imati na stranicama pružatelja usluga (http://www.tomsoft.hr). Ukoliko bude postojala potreba, korisnik se slaže da o eventualnim dodatnim informacijama bude obaviješten putem e-mail adrese koju sam odredi kao e-mail za komunikaciju s pružateljem usluge (ukoliko to ne učini, pružatelj usluge može kontaktirati s korisnikom putem e-mail adrese info@domena_korisnika ili neke druge za koju smatra da je glavna).

10. Korisnik usluge može zatražiti od pružatelja prekid usluge u slučaju da je obaviješten o novim i/ili izmjenjenim pravilima, te iste ne želi prihvatiti ili iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan pruženom uslugom. Korisnik se smatra obaviještenim o promjenama u trenutku primitka e-mail poruke od pružatelja usluge.

11. Korisnik prihvaća kao točne i vjerodostojne pružateljeve zapise (logove) o korištenju usluge, resursa servera, elektronske pošte i sve ostale ovdje nenavedene oblike evidencije korištenja usluga na serveru.

12. Sva eventualne probleme koji mogu proizići iz ovog odnosa ugovorne strane će rješavati dogovorom. U slučaju spora nadležan je Trgovacki sud u Zagrebu.

Korisnik usluge svojom uplatom naknade za uslugu potvrđuje da su mu ova pravila bila u cijelosti dostupna i razumljiva, te da ih prihvaća u cijelosti.